0

Betekenis feminisme

Anderen wensten niet langer seksuele omgang met mannen te hebben en werden uit principe lesbisch. Deze uiterste vormen van extra feminisme, als bewuste persoonlijke levenswijze om bij te dragen aan veranderingen in de maatschappij, zijn nooit erg wijdverbreid geweest maar wel belangrijk als beeldvormend voor het feminisme. Voorbeelden van de resultaten van het feminisme in Nederland zijn: Actief en passief kiesrecht voor mannen en vrouwen, in Nederland in drie stappen voor vrouwen uitgevoerd. In 1917 is het algemeen kiesrecht voor mannen en het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. In 1919 kregen vrouwen actief kiesrecht. En ten slotte werd in 1922 het volledig algemeen kiesrecht ingevoerd. Met uitzondering van de sgp hebben alle partijen in Nederland ook vrouwelijke leden en bewindslieden. Ministersposten worden bijvoorbeeld vaak ook door vrouwen bekleed. Alleen de functie van minister-president is in Nederland nog nooit door een vrouw bekleed. En die van Minister van Defensie bleef er tot eind 2012 aan mannen voorbehouden. 9 Het recht op gelijke beloning voor gelijk werk voor mannen en vrouwen.

betekenis feminisme

Wat betekent het om feminist te zijn?

Voorts ging het er om de maatschappij bewust te maken van de onderliggende problemen: vrouwenmishandeling, geweld tegen vrouwen etc. En vrouwen de mogelijkheid te geven ervaringen uit te wisselen. Ten slotte konden zo ervaringen worden verzameld en nieuwe methodieken ontwikkeld. Al deze organisaties zijn in de loop der jaren opgegaan in gewone hulpverlenende organisaties, vaak onder dwang van subsidiegevers. Hierbinnen bestaat soda nog een vak vrouwenhulpverlening. In België kwamen het Vrouwenoverlegkomitee (VOK) en de nationale Vrouwenraad in de aandacht, naast haar het grote succes van de "traditionele" vrouwenverenigingen ( kav, svv, kvlv ). In Nederland waren actiepunten onder andere: de vrouw beslist zelf over een abortus gelijke beloning voor gelijk werk openstelling van alle beroepen en opleidingen voor vrouwen gelijke verdeling van huwelijks-goederengemeenschap bij echtscheiding zichtbaar maken van de rol van vrouwen in de geschiedenis vrouwenmishandeling uitbannen. Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen egalitaire en gynocentrische (ook: differentialistische) stromingen. Verschillende feministische stromingen: cyberfeminisme, feministisch socialisme (femsoc transfeminisme, anarchafeminisme en radicaal feminisme feminisme was - en is - voor sommige vrouwen een levenswijze. Sommigen wezen elke invloed van een man in hun persoonlijke leven af, sommigen werden bewust ongehuwde moeder (bom waarbij de man alleen als zaaddonor een rol had.

betekenis feminisme

die ernaar streven 'sterke vrouwen' binnen de islam / islamitische cultuur door de jaren heen zichtbaar te maken. 6 Stromingen die zich richten op emancipatie van het ouderschap en daar ook mannen, vaders bij willen betrekken (emancipatie, feminisme). 7 Stromingen die zich richten op het vergroten van de keuzemogelijkheden voor vrouwen (en dus niet alleen op de betere deelname aan de arbeidsmarkt) 8 Feministische strijdorganisaties bewerken het feminisme van de tweede golf kende fundamentele kritiek op de beeldvorming over en behandeling van vrouwen. Klachten van vrouwen werden bijvoorbeeld te gemakkelijk afgedaan als gezeur en vaag, en met medicijnen onderdrukt. Verhalen over mishandeling, verkrachting, incest of ander seksueel geweld werden niet serieus genomen; hulpverleners veronderstelden al snel dat de vrouw het zelf wel uitgelokt zou hebben, dat ze overdreef, dat dit er nu eenmaal bijhoorde of dat ze fantaseerden. Adviezen waren vaak gebaseerd op niet wetenschappelijk gefundeerde, stereotiepe ideeën over vrouwelijkheid, schoonheid, het huwelijk, mannengedrag, seksualiteit, moederschap en de natuurlijke bestemming van "de" vrouw in het gezin en de huishouding. In allerlei opzichten werden vrouwenproblemen geïndividualiseerd en gemedicaliseerd, wat onder andere resulteerde in onnodige opnames in de psychiatrie of onnodige verwijdering van baarmoeders (zie ook hysterie ). Feministen gingen ervan uit dat het ontstaan van dit soort problemen in eerste instantie niet bij de vrouw zelf lag, maar in de manier waarop de maatschappij was ingericht. Deze zienswijzen en kritiek werden niet alleen in woorden geformuleerd, maar kregen daadwerkelijk vorm door de oprichting van strijdorganisaties. Feministen zetten een landelijk net van wegloophuizen voor mishandelde vrouwen ( Blijf van mijn Lijf ) op, de telefonische hulpdienst Vrouwentelefoon en de opvang- en informatiedienst Vrouwen tegen Verkrachting. Deze voorzieningen waren alleen toegankelijk voor vrouwen vanuit de gedachte dat er beperkt geld en menskracht was en er bewust voor werd gekozen deze aan vrouwen te besteden.

Www swtpp co uk universal ebooks

Betekenis feminisme - gratis woordenboek van Dale

Er werden landelijk gerechten vos -cursussen opgezet (Vrouwen oriënteren zich op de samenleving en eva bijt door -groepen om vrouwen inzicht te geven in het functioneren van politiek, wetgeving en bestuur. Er kwamen actiegroepen en denktanks als Vrouwen tegen seksueel geweld Als een meisje nee zegt bedoelt ze nee verschrikkelijke sneeuwvrouw, strijdijzers, en het Anti-wegwerpvrouw-comitee. Hier stond bewustwording, 'empowerment het aan de kaak stellen van heersende onjuiste ideeën over vrouwen en vrouwelijk gedrag en het ontwikkelen van nieuwe denk- en gedragsvormen centraal. Aan de universiteit ontstonden groepen die zich specialiseren op de rol van vrouwen binnen de betreffende vakgebieden, vrouwengeschiedenis en genderstudies zijn hiervan bekende voorbeelden. In de rechtspraktijk kwamen er feministische advocaten en een proefprocessenfonds voor vrouwen. In de politiek gingen vrouwen zich roeren: Hedy d'Ancona, anneke goudsmit, annelien Kappeyne van de coppello. Derde feministische golf bewerken naima El bezaz powerfeminisme ; verzet zich tegen veronderstelde slachtofferhouding van feminisme. Hieronder valt ook girl Power. Feministen van de tweede golf vermoedden dat deze stroming berust op een onjuiste analyse van, dan wel te weinig beschikbare informatie over, de eerdere golven. Feministische bewegingen onder migrantenvrouwen die strijden tegen cultureel en/of religieus gemotiveerde achterstelling van vrouwen afkomstig uit bijvoorbeeld het Caribische gebied, somalië, turkije en Marokko. Stromingen van zelfbestemming bij jonge allochtone vrouwen. Vooral vrouwen wier persoonlijk leven zich in een orthodoxe islamitische cultuur afspeelt protesteren tegen heersende ideeën waardoor zij stelselmatig worden tegengewerkt bij het willen uitdrukken van hun eigen identiteit.

In 1963 verscheen van The feminine mystique van Betty Friedan. Hierin beschreef zij onder meer de afstomping die het huisvrouwenbestaan regelmatig tot gevolg had, het huisvrouwensyndroom. Het boek was een groot succes en zou het begin zijn van de vrouwenbeweging. Nederland bewerken In Nederland was het recht op abortus een speerpunt van de groepen Wij Vrouwen Eisen en Dolle mina waarvan de naam verwijst naar eerste golf-feminist Wilhelmina Drucker. Belangrijke acties waren de bezetting van abortuskliniek bloemenhoeve en de vrouwenstaking in 1981. De nederlandse organisatie man, Vrouw, maatschappij streed vooral voor gelijkwaardige opleidingsmogelijkheden en salaris. Naar Amerikaans voorbeeld werden er praatgroepen opgericht waar vrouwen ervaringen deelden en maatschappelijke mechanismen analyseerden. Vanuit de Amsterdamse praatgroepenbeweging werd een leegstaande technische school in dienst genomen als Vrouwenhuis, andere steden en buurten volgden. Er kwam een vrouwenuitgeverij de bonte was, een vrouwenboekhandel Xantippe, feministische tijdschriften: Vrouwenkrant, opzij, thea tuba ; een vrouwendrukkerij Virginia, vrouwenkluscollectief de karwijven en vrouwenbands Gerania, linda luxaflex en -orkesten: Ladies of Swing en Het Uitstrijkje. Bom -groepen brachten de situatie van alleenstaande vrouwen met kind(eren) onder de aandacht, in vido -groepen kwamen vrouwen in de overgang bij elkaar en verzamelden informatie.

Feminisme en feministische stromingen - rosa vzw, kenniscentrum

4 Later verschoof dit naar politieke rechten met als speerpunt de lactose strijd om het vrouwenkiesrecht, tot 1920 het hoogtepunt van de eerste feministische golf was. 5 Het bereiken van vrouwenkiesrecht in grote delen van Europa, de verenigde Staten, canada, australië en nieuw-zeeland, in de meeste gevallen kort na de eerste wereldoorlog, was een grote overwinning. Echter, door de erkenning van het algemeen kiesrecht nam de invloed van confessionele partijen in de politiek enorm toe, die de pas verworven vrouwenrechten weer onder druk zetten, versterkt door de economische crisis van de jaren. Dit leidde tot aan de Tweede wereldoorlog tot een heropleving van feminisme met de focus op recht op arbeid en tegen de macht van mannen in het huwelijk en het gezin. 4 Tweede feministische golf bewerken kiesrecht en universitair onderwijs betekenden niet dat vrouwen volwaardig deel uitmaakten van de samenleving. De cultuur was vooral ingericht rond het kostwinnersmodel waarbij maar weinig getrouwde vrouwen deel uitmaakten van de arbeidsmarkt. Maar weinig vrouwen waren dan ook economisch zelfstandig. Tijdens de tweede golf werden recht op betaald werk en deelname aan het maatschappelijke leven dan ook belangrijke speerpunten, evenals het recht op abortus. In 1949 verscheen de tweede sekse van Simone de beauvoir. Beauvoir stelde dat de positie van de vrouw al sinds de eerste feministische golf niet meer verbeterd was en dat er een einde moest komen aan de economische afhankelijkheid van de vrouw. Dit zou ook de man ten goede komen omdat iedereen meer vrijheid geniet in een wereld waarin man en vrouw gelijkwaardig zijn. betekenis feminisme

Doordat mannen aan het front moesten vechten, werden door gebrek aan mannelijke arbeiders, vrouwen aan het werk gezet in fabrieken. Na de oorlog weigerden vrouwen hun vrijheid en zelfstandigheid op koop te geven en gedwee terug te gaan naar het "aanrecht". Het feminisme heeft drie algemeen erkende golven gekend: Oorsprong bewerken de term féminisme zou in 1837 door de Franse filosoof Charles fourier zijn gemunt. 1 voor zover bekend zijn de woorden "féminisme" en "féminist" in Nederland en Frankrijk voor het eerst gebruikt in 1872 door een brief van eiwit de nederlandse feministische pionier Mina Kruseman aan de Franse schrijver Alexandre dumas. 2 de franse kiesrechtstrijdster Hubertine auclert hanteerde het begrip voor het eerst rond 1880. 3 de term 'protofeminisme' wordt wel toegepast op de periode van vór de eerste feministische golf, toen het begrip 'feminisme' nog niet bestond of nog nauwelijks bekend was, om te verwijzen naar ideeën die men later met feminisme zou gaan associëren. Volgens de Encarta winkler Prins kent het feminisme drie ideologische oorsprongen: het rationalistisch gelijkheidsdenken van de verlichting (circa 16 in het utopisch socialisme (circa 17, vooral de periode 18201840) en in de opwekkingsbewegingen (circa 17) van het evangelisch protestantisme. 3 Olympe de gouges (Marie gouze) stelde in 1791 de verklaring van de rechten van de vrouw en de vrouwelijke burger op als tegenhanger van de verklaring van de rechten van de mens (man) en de (mannelijke) burger van de Franse revolutie. De engelse auteur Mary wollstonecraft publiceerde in 1792 a vindication of the rights of Woman. 3 deze twee geschriften gelden als de belangrijkste verlichtingspublicaties van het protofeminisme. Eerste feministische golf bewerken Aletta jacobs de eerste feministische golf is de benaming voor een periode die internationaal duurde van circa 184 de golf werd gekenmerkt door het streven naar wettelijke gelijke rechten voor vrouwen, waarbij aanvankelijk het accent lag op recht op scholing.

Feminisme - de betekenis volgens Redactie ensie

Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw was het in Nederland gebruikelijk dat vrouwen automatisch hun baan verloren zodra ze in het huwelijk traden, voor vrouwelijke ambtenaren was dit wettelijk vastgelegd. Gehuwde vrouwen waren tot die tijd juridisch handelingsonbekwaam. Tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw hadden gehuwde vrouwen in Europa aanzienlijk minder rechten in de sociale zekerheid, was een gewelddaad als verkrachting niet strafbaar wanneer dit door de echtgenoot gebeurde en bestond voor vrouwen geen recht op gelijk loon. In de meeste landen met een kapitalistisch regime is op dit gebied sinds 1980 veel veranderd in een voor vrouwen positieve richting. In landen waar na 1945 een communistisch staatsbestel werd ingevoerd kregen vrouwen op de terreinen opleiding, werk, inkomen en sociale voorzieningen al snel ongeveer dezelfde rechten als mannen, maar een deel daarvan werd met de herinvoering van het kapitalistische staatsbestel teruggedraaid. Ook in veel andere landen zijn golfbewegingen te zien: na veranderingen die achterstanden van vrouwen wegwerkten, volgen tendensen in een voor vrouwen negatieve richting. Feminisme als beweging bewerken de geschiedenis van de feministische beweging kan worden ingedeeld in een aantal tijdperken. De vroege periode staat bekend als het "protofeminisme gevolgd door een aantal feministische 'golven tijdperken waarin vrouwenemancipatie bijzonder actief werd nagestreefd met verschillende methoden en doelen, en resultaten bereikte die verschillende samenlevingen diepgaand veranderden. In het westen kent het feminisme een lange geschiedenis, die soms samenviel met strijd tegen andere misstanden zoals slavernij (bijvoorbeeld Sojourner Truth ) en de uitbuiting van arbeiders (zie ook clara zetkin ). Ook de opkomst van radicale linkse stromingen waaronder het communisme gaf een impuls aan het feminisme. De wereldoorlogen hebben grote invloed gehad.

betekenis feminisme

In het feminisme gaat het om alle vormen van onderscheid tussen mannen en vrouwen als bevolkingsgroep. Zo werden vrouwen in landen op grond van wettelijke regels of gewoonten vele eeuwen niet toegelaten tot politiek of openbaar bestuur, tot ambachten en beroepen, school of universiteit, konden de meesten geen zelfstandige rechtshandelingen verrichten, golden democratische rechten niet voor hen en liep vererving via. Werk dat vrouwen deden werd afrijden ofwel niet waargenomen, of het werd niet beschouwd als werk en zelden beloond. Werk van mannen stond maatschappelijk in het middelpunt, werd beschouwd als beroep of ambacht, beschermd door regels en beloond in geld of goederen en/of statusverhoging. In de jaren zeventig van de negentiende eeuw was. Aletta jacobs de eerste vrouw in Nederland die een hoogere burgerschool bezocht, studeerde en zich als arts vestigde (1878). In kranten werd ze grof bespot en een van haar broers verklaarde haar voor dood. In België werd het vanaf 1880 voor vrouwen mogelijk te studeren en was. Marie popelin de eerste vrouw met een academische graad. Popelin werd echter geweigerd als advocaat. Tot het begin van de twintigste eeuw waren vrouwen (net als de meerderheid van mannen) uitgesloten van het kiesrecht, in sommige landen nog langer.

Feminisme - 13 definities - encyclo

Feminisme uit het, frans féminisme, van de, latijnse woordstam femina vrouw is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en emancipatie nastreven. Deze gelijkheid wordt op zowel economisch, politiek, sociaal als persoonlijk vlak nagestreefd. Vrouwen en mannen moeten in deze obstipatie gebieden gelijk worden behandeld. Een van deze sociale beweging die dit nastreeft is de vrouwenbeweging. Verschillen tussen mannen en vrouwen die mannen direct of indirect bevoordelen, dienen in deze maatschappijopvatting te worden opgeheven. Het feminisme komt op voor vrouwenbelangen, streeft juridische en feitelijke opheffing na van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, ijvert voor lichamelijke autonomie voor vrouwen en het op een gelijkwaardige en evenwichtige manier onder de aandacht brengen van onderwerpen die belangrijk zijn voor vrouwen en strijdt. Het feminisme kent vele stromingen die op elkaar bouwen en ook stromingen met tegengestelde visie, hoewel men het over de grote lijn wel eens. Inhoud, algemeen - ideologie bewerken. Vrouwen zijn eeuwenlang op een andere manier gewaardeerd, beoordeeld en behandeld dan mannen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, vergoeding voor werk, eigendom, vererving, seksualiteit, deelname aan het openbare leven en kiesrecht. Het mannelijk denken en doen stond centraal, het gedachtegoed dat overheerste was, dat vrouwen "anders" waren en op grond daarvan een andere bestemming, rol en plaats in de maatschappij hadden dan mannen. Tussen mannen onderling bestonden ook grote verschillen op basis van eigendom, seculiere of religieuze macht en afkomst, deze verschillen werden kritisch geanalyseerd en bestreden door bewegingen als het communisme, socialisme en anarchisme.

Betekenis feminisme
Rated 4/5 based on 518 reviews
SHARE

betekenis feminisme Kakugadu, Sun, May, 06, 2018

Vrouwen met snor (Betekenis/definitie van/wat. Place your ad here loading. Hier vind je uitgebreide informatie over meer dan 100.000 namen, zoals de betekenis, herkomst of populariteit van je eigen voornaam. Betekenis namen is volledig gericht op het vinden van betekenis van namen en deze beschikbaar te stellen aan mensen die behoefte hebben aan deze informatie.

betekenis feminisme Ugijaw, Sun, May, 06, 2018

Feminisme feminisme in nederland feminisme profielwerkstuk feminisme en sport feminisme in china feminisme wikikids feminisme. Episode Info: In de tweede aflevering van Clownvis een interview met Linda duits over queer theorie, essentialisme in feminisme en de betekenis van een genderloze wereld voor transgender mensen. Image and photo galleries for Feminisme betekenis.

betekenis feminisme Afakyce, Sun, May, 06, 2018

Op persoonlijk vlak, of bij het werk. Dan is het opeens heel belangrijk! Dan willen we de betekenis snappen. Dan komen de vragen?

betekenis feminisme Abugon, Sun, May, 06, 2018

Meestal staan we er niet bij stil. De betekenis van de dingen. Totdat er iets fout gaat.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: