0

Vlekken op lever en alvleesklier

Synoniemen: Colonoscopie coloscopieën Coloscopieën Coloscopie het bekijken van de hele dikke darm met een kleine camera bevestigd op een buisvormig toestel. Combinatietest en meervoud combinatietesten de combinatietest is een prenatale screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom tussen 9 en 14 weken zwangerschap en bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw en een nekplooimeting met een echo bij het kind. Combinorm de optelsom van de nngb en de fitnorm. Iemand voldoet aan de combinorm wanneer hij/zij aan tenminste aan én van de beide normen voldoet. Synoniemen: combinorm Comorbiditeit Een combinatie van twee of meer aandoeningen bij én persoon. In tegenstelling tot bij multimorbiditeit is sprake van aandoeningen die zijn gerelateerd detoxen aan een hoofdaandoening, bijvoorbeeld een (chronische) ziekte. Comorbiditeit Het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt consumentensurplus de waarde die een consument bereid is mér te betalen voor een bepaald product dan de marktprijs. Coop/wonca darthmouth coop functional health Assessment Charts. Een door de world Organization of General Practioners/Family Physicians (wonca) Classification and Research Committee herziene versie van de coop-kaarten. Dit is een kort instrument om te meten hoe patiënten zich voelen, hoe zij functioneren en hoe zij hun gezondheid ervaren. Copd chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) cpa centrale post ambulancevervoer. Meldingspost op basis van de wet Ambulancevervoer belast met de regeling en coördinatie van het ambulancevervoer in een bepaalde regio. Sommige Enterobacteriaceae -stammen produceren carbapenemase, wat resistentie voor carbapenem-antibiotica zoals imipenem en meropenem tot gevolg heeft. Deze stammen vormen een belangrijke bedreiging voor de klinische patiëntenzorg en openbare gezondheidszorg.

Medische woorden en begrippen - healing wounds and

Cholesterol wordt samen met triglyceriden (bloedvetten) door hometrainer het lichaam getransporteerd door de lipoproteïnen hdl, ldl en vldl. Chronische aandoeningen hiermee wordt over het algemeen gedoeld op irreversibele (niet omkeerbare) aandoeningen zonder uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange ziekteduur. Aangeboren aandoening aan de schildklier. De schildklier is niet of maar gedeeltelijk gevormd of werkt te langzaam. Aandoeningen die worden veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders (coronairarteriën). Cidi composite international diagnostic interview Circuit Aanduiding voor een categorie binnen de geestelijke gezondheidszorg, zoals gehanteerd door ggz nederland. Men onderscheidt het circuit 'kinderen en jeugdigen 'volwassenen 'ouderen 'verslavingszorg' en 'beschermd wonen'. Cjd creutzfeldt jakob Disease cjd creutzfeldt jakob Disease cmf comparative mortality figure. De verhouding tussen de sterfte in een bepaalde subpopulatie en de sterfte in de totale populatie gecorrigeerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen (directe standaardisatie). Cni chronische nierinsufficiëntie coeliakie overgevoeligheid van de darmen voor het eiwit gluten. Dit eiwit komt voor in graansoorten als tarwe, haver, rogge, gerst en spelt. Naast darmklachten zijn de meest voorkomende klachten: bloedarmoede, weinig eetlust, overgeven, huilerigheid, depressiviteit, humeurigheid, botontkalking, groeistoornissen, ondergewicht, dunne armen en benen. Colonoscopie een colonoscopie is een kijkonderzoek van de dikke darm.

glazuur daarbij buiten beschouwing gelaten. Cariëslaesies Witte of bruine vlekken op, of gaatjes in tanden en kiezen. Cariëslaesies kan men tellen per tandvlak (surface) of per aangedaan gebitselement (tooth). Vlakken/elementen met een caviteit (decayed) worden afzonderlijk geteld, evenals gevulde vlakken/elementen (filled) en vlakken/elementen die verloren gingen door cariës (missing). Cash comprehensive assessment of Symptoms and History cbcl child Behavior Check list cbs statLine de elektronische databank van het cbs. Bevat statistische informatie over vele maatschappelijke en economische onderwerpen in de vorm van tabellen en grafieken. Dit wil zoveel zeggen als: 'in overeenstemming met Europese regelgeving'. Ces-d center for Epidemiologic Studies depression scale Cholesterol Een vetachtige stof die het menselijk lichaam nodig heeft als bouwsteen voor lichaamscellen en hormonen. Het meeste cholesterol wordt aangemaakt in de lever. Een klein gedeelte cholesterol uit de voeding komt in het bloed.

Wat zegt de kleur van urine over je gezondheid

De bmi wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. Bmr bof, mazelen, rodehond bopz wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen bovendruk de bovendruk of systolische druk is de maximale druk die wordt opgebouwd in de aorta of hoofdlichaamsslagader bij het samentrekken van de linker hartkamer. Gen dat betrokken is bij het ontstaan van erfelijke borst- en eierstokkanker. Bridge health bridging Information and Data generation for evidence-based health policy and research Bruto arbeidsparticipatie het aandeel van de potentiële beroepsbevolking (alle personen tussen de 15 en 65 jaar) dat tot de beroepsbevolking behoort, en dus een betaalde baan van ten minste 12 uur per. Hierin worden werklozen meegeteld. Brzo besluit risico's zware ongevallen bse boviene spongiforme encephalopathie, lactose beter bekend als 'gekkenkoeienziekte'. Een runderziekte die ook overdraagbaar is op mensen. Het hersenweefsel wordt door prionen aangetast en ziet er onder een micrioscoop 'sponsachtig' uit. Bse bovine spongiforme encephalopathie bsn burger Service nummer btw belasting op de toegevoegde waarde c c sco conflicthantering en Sociale competentie in het Onderwijs caarms comprehensive assessment of At Risk mental State cabg coronary artery bypass grafting. Cad consultatiebureau voor alcohol en drugs cage-aid cage questionnaire Adapted to Include Drugs. De cage vragenlijst is een korte vragenlijst voor alcoholgebruik. De cage-aid is een aangepaste cage om druggebruik te screenen.

Bestuurlijke fusie bij een bestuurlijke fusie blijven de fusiepartners afzonderlijke rechtspersonen, maar krijgen zij een gezamenlijk bestuur. Synoniemen: bestuurlijke fusie bestuurlijke fusies bestuurlijke fusies Betrouwbaarheid de mate waarin bepalingen stabiel zijn in de tijd en tussen waarnemers/beoordelaars. Bevi besluit externe veiligheid inrichtingen bevolkingsdichtheid Aantal inwoners per vierkante kilometer. Bevolkingsgroei de bevolkingsgroei bestaat uit vier componenten: geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Op het niveau van provincies en gemeenten spelen ook binnenlandse verhuizingen een rol. Synoniemen: bevolkingsgroei bi betrouwbaarheidsinterval big wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Binge drinken Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij én gelegenheid. Synoniemen: binge drinken bkz budgettair Kader Zorg Bloeddruk bloeddruk of tensie is de kracht waarmee het hart het bloed de vaten inpompt. Bloedisolaten Een gekweekte bacterie-isolaat uit het bloed van patiënten met een binnendringende (invasieve) infectie. Bmi body mass Index. De bmi is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft.

Atriumfibrilleren Ongecoördineerd samentrekken van de afzonderlijke spiervezels van de boezem (voorkamer) van het hart doordat de elektrische activatie onregelmatig. Autosoom Een autosoom is elk chromosoom in de celkern van een organisme, behalve de geslachtschromosomen; bij de mens dus niet het x of Y-chromosoom. Avo onderbouw Omvat de eerste drie jaren van havo / vwo, mulo, ulo en de theoretische en gemengde leerwegen in het vmbo synoniemen: avo onderbouw awbz algemene wet bijzondere ziektekosten b b-inzet niet-spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de mka naar aanleiding van. Het betreft vooral vervoer van patiënten tussen ziekenhuizen, andere zorginstellingen en het eigen woonadres. B-inzetten Rit in opdracht van de centralist van de mka naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip is afgesproken voor het halen of brengen. Bbmri-nl biobanking and biomolecular Resources Research Infrastructure bcg bacille bilié de calmette et guérin. Bcg is een vaccin tegen tuberculose dat gemaakt wordt van de levende, verzwakte, bij runderen voorkomende tuberculosebacterie, mycobacterium bovis. Beroepsbevolking Tot de beroepsbevolking worden alle personen tussen de 15 en 67 jaar gerekend die ten minste 12 uur per week werken, willen werken of gaan werken. Beroepsniveau 1 Beroepsniveau 1 omvat beroepen met eenvoudige routinematige taken die een elementair of lager onderwijsniveau vereisen. Synoniemen: beroepsniveau 1 Beroepsniveau 4 Onder beroepsniveau 4 vallen beroepen met zeer complexe gespecialiseerde taken die hoger of wetenschappelijk onderwijsniveau vereisen. Synoniemen: beroepsniveau 4 Besteedbaar inkomen Het bruto-inkomen verminderd met sociale zekerheidspremies en andere betaalde overdrachten (o.a. Alimentatie voor ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.

Diabetes mellitus, suikerziekte, dm: type 1-2, klachten

Anw avond-, nacht-, en weekenddienst aow algemene ouderdomswet Apgar-score de apgarscore geeft inzicht in de algemene toestand van een pasgeboren baby. Hierbij wordt de baby enkele minuten na de geboorte getest op vijf vitale criteria: ademhaling, pols- en hartslag, spiertonus, kleur van de huid en reactie op prikkels. Apotheekhoudende huisartsen huisartsen kunnen een apotheekvergunning aanvragen wanneer de dichtstbijzijnde apotheker verder dan 4,5 km van de eerste potentiële patiënt van de arts is gevestigd. Wanneer de afstand tussen de potentiële patiënt en de apotheker meer dan 3,5 en minder dan 4,5 km is spelen bijzondere omstandigheden een rol (met name de bereikbaarheid met het openbaar vervoer). Synoniemen: apotheekhoudende hardloop huisarts apotheekhoudende huisartsen Apotheekhoudenden Openbare apotheken of apotheekhoudende huisartsen. Apz algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Regionale voorziening voor crisisopvang, behandeling, verpleging en resocialisatie van alle categorieën psychiatrische patiënten. De behandelduur kan variëren van enkele maanden tot vele jaren. Naast intramurale zorg biedt een apz vaak deeltijdbehandeling en ambulante (poliklinische) geestelijke gezondheidszorg. Arbo arbeidsomstandigheden ari acute respiratoire infectie athena aids therapy evaluation in the netherlands Atherosclerose een vernauwing van de slagaders als gevolg van plaquevorming en trombusvorming.

Allel Eén van de twee afzonderlijke kopieën van een gen op een chromosomenpaar. Allochtonen Personen van wie ten minste én van de ouders in het lactose buitenland is geboren. Dit type melanoom is zeldzaam. Het bevindt zich aan de acra (uiteinden) van het lichaam, namelijk de handen (vingers/nagels) of de voeten (tenen/nagels). Ami acuut myocard infarct amw algemeen maatschappelijk werk Anamnese wat een patiënt de arts over de klachten en medische voorgeschiedenis kan vertellen. Anios assistent niet in opleiding tot specialist Antagonist 1) Chemische stof die de werking van een andere stof opheft; 2) Stof die aan een receptor bindt, maar geen intrinsieke werking heeft. Het effect van deze sof wordt veroorzaakt door het blokkeren van de receptor, waardoor de endogene(lichaamseigen) stof minder kan binden en daardoor minder effect kan hebben. Anti-hbc Antistoffen (IgM én IgG) tegen HBcAg. Wijzen op oude of recente infectie; niet aanwezig na vaccinatie; goede screeningsmarker voor 'ooit Hepatitis b virus (HBV)-infectie doorgemaakt'. Antibiotic stewardship Is een internationaal omarmd concept van intramurale, multidisciplinaire samenwerking om goed gebruik van antibiotica te bevorderen en onjuist gebruik af te laten nemen, met als doelen verbetering van de patient outcome, verbetering van de kosteneffectiviteit van de behandeling en terugdringen van de nadelen. Het berust op de volgende drie pijlers: richtlijnen voor stringent gebruik van antibiotica; het instellen van antibioticateams in ziekenhuizen; het voorkómen van resistentie door middel van infectiepreventie. Antibiotica formularium boekje, waarin adviezen worden gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn.

Sidewalk Angels foundation Annual show at The borgata

Het actief aanpakken van de oorzaak van stress. Bijvoorbeeld een plan van aanpak maken en volgen, informatie zoeken om het probleem op te lossen of hulp vragen. Actueel alcoholgebruik, alcoholgebruik in de laatste maand, additief effect. Gelijktijdige werking van twee of meer factoren, waarbij het totale effect gelijk is aan de som van de afzonderlijke effecten van deze factoren. Adh alcoholdehydrogenase: een groep enzymen die voorkomen in verschillende organismen en deel uitmaken van de afbraakketen van alcohol. Adhd attention Deficit Hyperactivity disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) adi de aanvaardbare dagelijkse inname ( adi ) is de hoeveelheid van een stof die een mens dagelijks mag binnenkrijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid. Adl activiteiten van het dagelijks leven advanced adenoom Een geavanceerd adenoom is een poliep 1cm en/of met villeuze kenmerken en/of met hooggradige dysplasie; het is een mogelijk voorstadium van darmkanker. Synoniemen: voortgeschreden adenoom ags adrenogenitaal syndroom aids Acquired Immune deficiency syndrome aios assistent in opleiding tot specialist ak acellulair kinkhoestvaccin Albuminurie de aanwezigheid van eiwit in de urine. Aldh aldehydedehyrogenase: het enzym in het mitochondrium dat de afbraak van ethanal (aceetaldehyde) tot azijnzuur mogelijk maakt. Hierna wordt acetyl-coa gevormd uit het azijnzuur en coënzym. Dit gaat de citroenzuurcyclus in waarna het afgebroken wordt tot koolstofdioxide en water.

Aaa, aneurysma van de abdominale aorta (buikaorta). Aabr, auditory Brainstem Response audiometrie (geautomatiseerde hersenstam audiometrie) aansluitleidingen, een aansluitleiding is de verbinding tussen de watermeter in huis en de waterleiding die kosten in de straat ligt. Aanvaardbare dagelijkse inname, de aanvaardbare dagelijkse inname adi ) is de hoeveelheid van een stof die een mens dagelijks mag binnenkrijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid. Algemene arbeidsongeschiktheidswet, abs, affect balance scale. Meet de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking. Dit wordt bepaald door de balans tussen de mate van positieve en negatieve gevoelens. Ace, sapkuur angiotensine converting enzyme. Ace is een enzym dat vooral betrokken is bij de regulatie van de bloeddruk. Acrylamide, een stof die ontstaat bij het verhitten van producten zoals het bakken van friet, brood en vlees. De stof is bij proefdieren kankerverwekkend gebleken en is mogelijk bij zeer hoge concentratie ook kankerverwekkend bij mensen. Actieve coping, het actief aanpakken van stress of de gevolgen daarvan. Actieve coping kan zowel op de oorzaak van stress als op emoties als gevolg van stress gericht zijn.

Magnetic resonance imaging - wikipedia

1 15-minutennorm, de junior norm waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn in het geval van een spoedeisende inzetopdracht (. A1-inzet ) 2 24-uurs urine, urine die gedurende 24 uur is verzameld 9 95 bi, het 95 betrouwbaarheidsinterval. Het interval waarvan we met 95 zekerheid mogen aannemen dat de werkelijke waarde van de bestudeerde parameter erin ligt. Hoe smaller het betrouwbaarheidsinterval, des te liposuctie preciezer de schatting van de waarde van de bestudeerde parameter. A, a-segment, de prijzen van dbc's in het A-segment worden landelijk vastgesteld en zijn dus in ieder ziekenhuis gelijk. De prijzen van dbc's in het B-segment mogen ziekenhuizen zelf vaststellen. Hierover onderhandelen zij met verzekeraars. Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de mka in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. Synoniemen: A1-inzet A1, a2-inzetten, rit in opdracht van de centralist van de mka naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Deze hulp wordt geacht binnen 30 minuten ter plaatse te zijn. Synoniemen: A2-inzet A2-ritten, aa, arachidonzuur: een vetzuur dat in principe door het menselijk lichaam kan worden gevormd uit linolzuur of gamma-linoleenzuur, maar toch tot de essentiële vetzuren wordt gerekend.

Vlekken op lever en alvleesklier
Rated 4/5 based on 789 reviews
SHARE

Yguver, Mon, May, 07, 2018

Insuline bepaalt het suikergehaite van het bloed. Glucagon is ook betrokken bij het suikergehalte, maar op een minder duidelijke manier. Bij een tekort aan insuline ontstaat er suikerziekte of diabetes. Hiertegen worden injecties met dierlijk of kunstmatig gemaakte insuline gegeven.

Usyzywas, Mon, May, 07, 2018

Het duodenum ligt rond de bovenkant van de alvleesklier. De basisorganen van de alvleesklier zijn de acini, groepen uitscheidende cellen rond het blinde einde van een kleine gang. Deze gangen zijn vertakkingen die uiteindelijk in een hoofdgang samenkomen, dit door het midden van de alvleesklier loopt. Tussen de acini lig gen de eilandjes van Langerhans. Groepjes cellen die de hormonen insuline en glucagon afscheiden in het bloed.

vlekken op lever en alvleesklier Yzisox, Mon, May, 07, 2018

De alvleesklier (bekijk hier onze video over de alvleesklier de alvleesklier of pancreas, een van de grootste klieren van het lichaam, bestaat eigenlijk uit twee klieren. Het is een endocriene klier die hormonen produceert, waarvan insuline de meest belangrijke. Het is ook een exocriene klier - dus een klier die in een afvoer gang of andere holte uitkomt en niet direct in het bloed. De alvleesklier ligt achter de maag te gen de achterkant van de buikholte en tussen het duodenum en de milt.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: